HavbrukSortland
BLADET VESTERÅLEN MENER

Bærekraftig havbruk

AV BLADET VESTERÅLEN
Publisert

Norsk havbruksnæring ønsker å bli mer bærekraftig, og har derfor invitert flere enn 20 ulike organisasjoner for å komme og gi innspill til hvordan havbruket kan forbedre seg.

Både organisasjoner og etater som representerer interesser som miljø, dyrevelferd, forskning, forvaltning og ulike næringer har på denne måten mulighet til å komme med sine innspill til hvordan havbruksnæringa kan gjøre sin jobb enda bedre.

Norsk – og særlig vesterålsk – havbruksnæring har vist hvilken betydning næringa har i distriktene. Men næringas legitimitet kviler på at den ikke er i for stor konflikt verken med andre næringer eller med omgivelsene sine på andre områder.

Lokalt har en rekke temaer vært løftet fram. Lakselusproblemene i oppdrettsnæringa har vært mye omtalt, og har skapt grobunn for såvel innovasjon som irritasjon. Men det er utvilsomt at dagens situasjon kan bli forbedret, både gjennom nye lukkede anlegg, gjennom å gi laksen lengre tid i anlegg på land, gjennom bedre styring av utsett-tidspunkter i sjø og gjennom andre nyskapinger. Det vil redusere konfliktpotensialet næringa har med villaksen, som er av stor betydning både for turistnæring og for rekreasjon for innbyggerne.

Saken fortsetter under annonsen.

Dessuten har Norge et stort ansvar for å ta vare på det biologiske mangfoldet de ulike villaksstammene representerer, gjennom sin tilpassing til de ulike vassdragene.

Vi har dessverre fortsatt tilfeller med rømming av oppdrettslaks, og få har vært imponert over innsatsen for – og resultatene av – forsøk på å fange rømt oppdrettsfisk. Anlegg som sikres på en annen måte enn i dag er ønsket både av næringa sjøl og andre, og ulike forslag er løftet fram – sist et forsøk på å dressere laksen til å komme til fôringstida ved å knytte maten til et lydsignal. Rømming er likevel enn så lenge et problem næringa må gjøre en innsats for å bli kvitt.

Dyrevelferden er ei problemstilling som er blitt løftet mer fram de seinere årene. Det er åpenbart at laks i store mengder i et begrenset volum med vatn kan by på utfordringer. På dette området har laksenæringa felles interesser i å holde sjukdoms- og skadeantallet lavt. Hver død fisk representerer et tap for oppdretteren, og sunn og frisk laks er eneste salgbare vare for ei næring som ønsker å vokse inn i framtida.

Man kommer ikke utenom at det kan oppstå arealkonflikter mellom oppdrett og andre interesser, først og fremst fiskeri, men også andre. Med den forventa veksten i næringa er det å vente at konfliktene blir skjerpet, men det gir håp at flere oppdrettsselskaper nå ser etter andre muligheter – der Havfarm-prosjektet i Hadsel er ett av dem som viser vei.

Uansett er det forventet at ei næring som håver inn penger ved bruk av fellesskapets ressurser også yter noe tilbake – både i form av arbeidsplasser, skattekroner og ved at den tar utfordringene til næringa på alvor og søker å løse dem.

Trykk for å se kommentarer