KritiskNyheter

Synspunkt | Kjærlighetshaugen - endra moloplassering

Oddmund Enoksen svarer på Jørn Martinussens innlegg om Kjærlighetshaugen.

AV Meninger
Publisert
Oppdatert:

Jørn Martinussen hevder i et innlegg på blv.no 2. november at kommunestyret i Øksnes feilaktig har innvilga dispensasjon for endra plassering av molo på Kjærlighetshaugen. Dette begrunner han med at reguleringsplanen som var ute til høring, ikke inneholdt noen steinmolo.

Synspunkt | Feilaktig om Kjærlighetshaugen

Det er grunn til å minne om at reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i februar 2017 – altså for to og halvt år sida. I vedtaket var steinmolo med.

Reguleringsplanen ble påklaga. Ved fylkesmannens vedtak av 29. september 2017 ble kommunestyrets planvedtak stadfesta.

Det er da ikke noe grunnlag for å komme tilbake 2 år etter klagebehandlinga med påstander om at det ble gjort feil ved kommunestyrets behandling i februar 2017. Være seg fra fylkesmannen eller fra Jørn Martinussen.

Når kommunestyret i 2019 får seg forelagt en søknad om dispensasjon fra den vedtatte og av fylkesmannen stadfesta reguleringsplanen, er det selvsagt at det er den vedtatte planen kommunestyret må forholde seg til – ikke en plan med et anna innhold. Og i den vedtatte planen er som allerede nevnt steinmoloen med.

Kommunestyret innvilga i 2019 dispensasjon til ei beskjeden flytting av moloen. Gyldigheten av denne dispensasjonen må vurderes på grunnlag av den saksbehandling som skjedde i forbindelse med dispensasjonen – ikke saksbehandlinga knytta til vedtaket av reguleringsplanen i 2017.

Saken fortsetter under annonsen.

Dernest må det vurderes om de materielle vilkår for å innvilge dispensasjon forelå. Det kreves her at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å dispensere være klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.

Kommunestyret fant de materielle vilkåra for å dispensere oppfylt. Ved denne vurderinga vil det alltid måtte gjøres ei konkret vurdering. Denne vurderinga har Martinussen lov å være uenig i.

Til slutt: Siden Martinussen meiner det ikke er noen feil i brevet som fylkesmannen sendte kommunen og som jeg seinere kommenterte:

- Er også Martinussen av den oppfatning at kommunestyret innvilga dispensasjon om endra moloplassering uten at det forelå søknad om dette i forkant?

Oddmund Enoksen

Advokat


FORSIDEN NÅ