Nyheter

Synspunkt | Feilaktig om Kjærlighetshaugen

Jørn Martinussen (V) mener det er Fylkesmannen som har rett angående dispensasjon for molobygging ved Kjærlighetshaugen.

AV Meninger
Publisert

Fylkesmannen har i flere brev redegjort for hva som er feil ved behandling av dispensasjon for endra plassering av molo, og for utfylling i sjø for opparbeiding av molo ved Kjærlighetshaugen.

Vågen eiendom har engasjert advokat som feilaktig konkluderer med at Fylkesmannen har gjort omtrent alle de feil som er mulig i sin framstilling av saken.

Advokaten påstår at Fylkesmannen feilaktig har lagt til grunn:

* at det ikke er søkt om dispensasjon for endra plassering av moloen.at vilkåra for å gi dispensasjon ikke er oppfylt.

* at kommunen ved sin behandling har lagt til grunn feil faktum.

* at forholdet til Naturmangfoldloven skulle ha vært vurdert av kommunestyret ved behandlingen av dispensasjonssøknaden. Det samme gjelder for så vidt hensynet til barn og unge i de rikspolitiske retningslinjene.

* at kommunens vedtak er ugyldig.

* Øksnes Venstre har fulgt denne saken tett og kan ikke se at Fylkesmannen har gjort de feil som påstås.

En stein-molo er noe helt annet enn en flytemolo.

Reguleringsbestemmelsene som bl.a. Fylkesmannen har fått seg forelagt, åpner ikke opp for etablering av steinmolo. Bestemmelsen om at det skal legges ut steinmolo har kommet inn etter at reguleringsplanen var ute til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret kunne derfor umulig ha kjennskap til hvordan berørte naboer og myndigheter ville stille seg til en slik endring.

Saken fortsetter under annonsen.

Etablering av stein-molo har aldri vært utredet, eller gjenstand for høring og offentlig ettersyn. All den tid saken ikke har blitt behandlet i tråd med loven, blir det illusorisk å henvise til at det bare er snakk om flytting av en molo – en molo som ikke var med den opprinnelige reguleringsplanen.

For endring av en reguleringsplan gjelder de samme reglene som for utarbeiding av en ny plan. Et planvedtak som bygger på en grundig faglig utredning, offentlig medvirkning og politisk prosess, skal være forpliktende, og skal ikke kunne fravikes i hovedtrekkene uten ny og tilsvarende prosess. Plan- og bygningsmyndighetene plikter etter loven å samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven, og det skal innhentes uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde.

Mindre endringer kan behandles på en enklere måte. Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser. Vurderingen av hva som er «mindre vesentlig endring» har ofte vært for vid, står det i veilederen fra regjeringen.

Det er en helt klar anbefaling at begrepet «mindre endring» skal vurderes snevrere. Endring av arealformål er ikke en «mindre» endring.  Arealformålet når det gjelder reguleringen av Kjærlighetshaugen er bl.a. et småbåtanlegg der det av miljømessige årsaker kun er gitt anledning til å anlegge flytemolo.

Saken skal derfor forelegges berørte myndigheter, og eierne av eiendommene som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg. Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra de berørte myndigheter eller private, vil ikke endringene kunne anses som «mindre». Da skal denne saken behandles som en vanlig reguleringsendring.

Reguleringsplanen som har vært ute til høring inneholdt og anga ikke plassering av en stein-molo. Kommunens innvilgelse av dispensasjon er dermed ugyldig. Det er derfor god grunn til at kommunestyret skal ta saka opp til ny behandling, og omgjøre vedtaket.

Øksnes kommune har ikke blitt stilt i et dårlig lys som det uberettiga påstås av advokaten.

Jørn Martinussen

Øksnes Venstre


FORSIDEN NÅ