SYNSPUNKT

Hva kan vi vente av KVU-en for Evenes?

Arbeidet med Konseptvalgutredningen (KVU) og ekstern kvalitetssikring avgjør langt på vei skjebnen til Andøya flystasjon, mener sentrale politikere på Stortinget. Er det virkelig så enkelt, eller er det viktigere elementer i det som normalt inngår i en KVU?

AV Eirik Skarland Bevar Andøya Flystasjon
Publisert
Oppdatert:

Etter Stortingets behandling av Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) besluttet Forsvarsdepartementet (FD) å gjennomføre en forstudie knyttet til prosjekteringen av utbyggingen på Evenes. Formålet med forstudien er å finne den mest gunstige løsningen for utbyggingen av Evenes. De har kalt den en Konseptvalgutredning som skal beskrive en foreløpig anbefalt løsning for utbyggingen av Evenes flystasjon, herunder arrondering av operative flater, bygg og anlegg på flystasjonen, med tilhørende kostnader.

Denne blir nå kvalitetssikret eksternt og skal ventelig danne grunnlaget for diskusjonen i Utenriks- og forvarskomitéen som behandles Andøya/Evenes-saken i april. Komitéen skal gi sin innstilling 25. april, og Stortinget behandles så saken 3. mai.

Andøya innbefattes på ingen måte i denne utredningen. Det er ingen vilje eller ønske om å få svar på hva det vil koste å videreføre dagens MPA-base på Andenes. Spørsmålet er hva komitéen konkluderer med hvis kvalitetssikringen samsvarer med regjeringens tall? Av noen er det uttalt at det skal bli vanskelig å snu hvis tallene stemmer.

Det beklagelige er her at samtidig med de store samfunnsmessige konsekvenser dette får for Forsvar, lokalsamfunn og ansatte – så bryter man normale forvaltningsprosedyrer ved at man tar «smarte» snarveier ved å hoppe over normale prosedyrer til en fullverdig KVU, og konkluderer uten å ha alternativer som sammenlikningsgrunnlag.

Ut fra det som er uttalt fra Forsvarsministeren synes det klart at tallene vil harmonere med arealplanene på Evenes. Dette bekreftes mer eller mindre Bakke Jensens svar til Hårek Elvenes (H): «I tillegg kommer ny kapasitet tilknyttet nasjonal P 8-infrastruktur. Det vil også være mulighet for oppstilling av mindre, besøkende fly».

Dette harmonerer godt med våre vurderinger. Det planlegges med parkering av våre fem MPAer, samt at det vil kunne gis rom for et antall mindre besøkende fly. Innen denne arealbegrensningen tar man sikte på å bygge en hangar med plass til inntil tre fly. To av flyene vil måtte stå ute. Med mindre besøkende fly menes ikke MPAer, men fly som kan «puttes» inn i lommer som er ledig.

Det er lite som tyder på at man avsetter areal til allierte MPAer av type P8/P3 fra land som USA, UK, Canada, Tyskland og Nederland, som alle har MPA-kapasiteter som tradisjonelt har nyttet Andøya som base. At vi har inngått en trilateral intensjonsavtale med USA og UK innen et utvidet MPA-samarbeide synes glemt på Evenes.

Det første spørsmålet komitéen må stille er i hvilken grad de avsatte 1087 millioner som er avsatt til MPA-infrastruktur på Evenes vil dekke alle nåværende og fremtidige behov for norske og allierte MPA-fly, og ikke minst droner. Droner er et viktig konsept relatert til P8, og er arealkrevende.

Nå skriver ministeren at den sivile terminalen kan stenges ned i krig og konflikt slik at dette området kan nyttes. Våre analyser går her kun på fredstid, da krig vil medføre et stort antall fly av ulike kategorier som uansett ikke får plass på den eneste gjenværende kampflybasen nord for Ørlandet. Det er riktig at terminalbygget kan stenges i krig. Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skrev at om nødvendig kan bygget fjernes ved at dagens taksebane kan nyttes som reserverullebane.

Neste spørsmål komitéen må spørre om er hvordan armeringen skal skje på Evenes da dedikerte plattformer knyttet til taksebane vanskelig kan innpasses i kostnadene. Et billig alternativ er å armere flyene i nordenden av rullebanen, ved at all annen flyaktivitet stenges når armering skjer. (Armering av en P3 Orion kan ta opp til 2 timer).

Et oppfølgingsspørsmål er i hvilken grad den sivile trafikken påvirkes. Dette bare viser hvor utfordrende det er å kombinere en stor sivil lufthavn med en kampflybase med begrenset areal.

I et dokument som er publisert på BAFs Facebook-side har vi tegnet inn en skisse (som er lagt ut tidligere) hvordan arealdisponeringen kan bli seende ut på Evenes. De fire shelterne på motsatt siden kan nyttes av QRA. De som ligger i høydedraget kan ikke nyttes for F35 vinterstid.

Grafikk

Kostnadene rekker ikke til noe mer enn hva skissen til venstre viser, og gir som konsekvens en svært forringet MPA-base. Et enkelt oppfølgingsspørsmål vil naturlig være hva det innebærer å videreføre dagens MPA-base som har hangarer og flyoperative flater til mer enn 20 MPAer.

Strengt tatt er det snakk om å modifisere to hangarer til ny flytype på Andøya. All infrastruktur er på plass. Jeg håper komitéens medlemmer er klar over dette. Uansett vil det bli delt drift da elementer blir liggende igjen på Andøya.

Saken fortsetter under annonsen.

Hvis man ikke vil stille et slikt spørsmål er skandalen komplett.

Hvilke erfaringer har vi fra Ørlandet? Der delte man opp prosjektet slik at man fikk flere byggetrinn. Som det ble forklart fikk man nye sikkerhetspolitiske utfordringer, spesielt etter Russlands annektering av Krim, som utløste nye behov ved at man gikk til Stortinget og fikk penger til å innfase nye kostbare prosjekt. Kan det skje med Evenes?

Eller som Bakke-Jensen skrev i sitt svar til representanten Elvenes (H): «Jeg er også kjent med at det er et potensial for å oppskalere de flyoperative flater på Evenes ved behov».

Så: Svaret på spørsmålet mitt er ja. Forsvaret ser klart at løsningen innen dagens ramme ikke gir en fullverdig MPA-base. Man trenger et byggetrinn 2 og gjerne 3 om noen år. Arealene i sørøst trenger man til armering, slik man idag har på Andøya og MPA-basen trekkes lengre nord med større flyoperative arealer og ny taksebane. Det siste er helt nødvendig, selv om dette avvises av Forsvarsdepartementet. På den måten vil man innledningsvis ha etablert seg på Evenes innen kostnadsrammen hvor Stortinget bare må aksepterer nye behov, uten mulighet til å påvirke prosessen. Kostnadene bare øker på i takt med de nye definerte behovene.

Det vi bør spørre om er om den milliarden (1087 millioner) som er satt av til MPA-infrastruktur vil dekke alle nåværende og framtidige behov for norske og allierte MPA-fly og droner.

Parallelt med dette har man innsett behovet for å beholde Andøya som beredskapsbase, noe som igjen har en kostnad som langt overskrider de beregnede innsparingene som man kom frem til i beslutningsgrunnlaget med å etablere enebase Evenes. Da er man tilbake til utgangspunktet som medførte at Evenes ble valgt, og at Andøya skulle saneres da kostnadene ved Andøya som beredskapsbase ble driftsmessig for dyrt.

Mange av oss er direkte skremt over hvordan prosjektstyring nå gjennomføres i Forsvaret. Det ene skandaleprosjektet avløser det andre, og mye tyder på at dette bare vil eskalere. I komitéen står mye og faller på Det Norske Arbeiderparti.

Vi som er engstelige over hvordan Forsvaret nå forringes ber kun om en ting:

Stiller Regjeringen de riktige spørsmålene? Ikke godta at kostnadene som eneste argument synes å ligge innenfor rammen. Still spørsmål om hva får vi av forsvarsevne for de milliarder som nå skal sprøytes inn i Evenes. Er det nye forventede kostnader relatert til MPA-infrastrukturen man ser for seg de kommende årene som ikke er inkludert?

Still spørsmål om man virkelig har vurdert konsekvensene med enebasen på Evenes opp imot delt løsning med Andøya, og hva det vil koste å videreføre dagens base. Få svar på om det er riktig hva Samfunnsøkonomisk Analyse AS kom frem til mht potensielle kostnader på Evenes, og hvorfor flere tunge poster ikke er tatt med i kostnadene for Evenes. Og ikke minst: Be om en god forklaring på hvorfor det er et så stort sprik mellom forventet driftsbesparelse i PWC-dokumentet og det Samfunnsøkonomisk Analyse AS kom frem til hva gjelder valget av enebase Evenes.

Vil man kutte i MPA-samarbeidet med allierte i en tid hvor overvåking av havområdene er større enn noen gang, og hvis ikke: Hvordan skal man da få det til på Evenes?

Hva er de operative konsekvensene ved å ta ut Andøya som base i krise og krig, og er dette i tråd med NATOs forsterkningsplaner?

Dette dreier seg om noe langt mer enn å se en rapport som konkluderer med at utbyggingsplanene på Evenes er i tråd med kostnadsestimatet. Å gjøre det billig nok er ikke vanskelig. Derimot: Å måle om det er godt nok er langt viktigere. Uten å vite dette må viljen til å kutte baser stagges inntil man vet svaret. Historien i nær tid viser hvor lite gjennomtenkt det er!

Så får vi andre bare vente på at KVUen blir offentliggjort. Jeg tar det som gitt at arealplanen og premissene for kostnadene relatert til infrastrukturen ikke blir holdt tilbake med henvisning til Sikkerhetsloven. Denne saken krever stor grad av åpenhet.


FORSIDEN NÅ