1477223804030.jpgNyheter
Brev til politikerne i Øksens:

– Har Øksnes kommune råd til å legge ned Strengelvåg skole?

AV
Publisert
Oppdatert:

Vi viser til rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 som er lagt ut til høring.

Klubben ved Strengelvåg skole ønsker å komme med følgende innsigelser og spørsmål i den forbindelse.

Skolen foreslås nedlagt på bakgrunn av økonomi. Vi stiller oss undrende til at det kun er den økonomiske siden som skal få være av avgjørende betydning for hvorvidt Strengelvåg skole skal få bestå.

Strengelvåg skole har et godt kvalifisert og stabilt pedagogisk personale med svært lite sykefravær. Trivselen på en arbeidsplass har stor innvirkning på nærvær kontra fravær, og slike forhold gir også økonomiske utslag. Dette gir også trygghet, forutsigbarhet og pedagogisk gevinst for elevene.

Bygningsmassen er godkjent og betydelig oppgradert de siste årene. Skolen framstår som trivelig og moderne med oppdatert undervisningsmateriell og godt IKT-utstyr.  Vi har blant annet 4 klasserom med digitale tavler. Det er god plass ved skolen, både inne og ute, hvilket har stor betydning for elevenes trivsel og helse. Utdanningsdirektoratet har nå fokus på elevenes skolemiljø som beskrives i Kapittel 9a i opplæringsloven der det bl.a. står at «alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring». Skolens arealer gir rom for elevenes utfoldelse og de ansatte har god oversikt.

Vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at et generasjonsskifte i nordbygdene er godt i gang. Unge familier flytter inn, og vi ser at elevtallet ved Strengelvåg skole øker allerede fra neste høst.  I 2019 begynner 9 (ni) førsteklassinger ved skolen og i 2020 står det 8 (åtte) førsteklassinger på listen.

Vi minner om at Fylkesmannen mener at nærskoleprinsippet er viktig og anbefaler derfor ikke en løsning som gir elevene lang skolevei. Flyttes elevene til Myre kan skoleveien bli på opptil en time hver vei.

Saken fortsetter under annonsen.

Vi finner det betenkelig at skolestrukturen i Øksnes kommune kun kommer opp til behandling i forbindelse med budsjett og økonomi. Det er mange grunner til å tenke langsiktig og planlegge hvordan fremtidens skole skal være i en kommune. Vi tenker på den usikkerheten ansatte innenfor skolesektoren føler når det er lite uforutsigbarhet, manglende muligheter til deltagelse og medvirkning, lite eller ingen kommunikasjon i forkant, korte frister for omstilling og hurtige avgjørelser kun basert på økonomi. Signalene dette sender gjør at vi stiller spørsmål ved respekten for vår profesjon. Burde ikke vi få være med å bestemme hvordan fremtidens skole i Øksnes skal være? Burde ikke den pedagogiske plattformen være grunnlaget for en forutsigbar, trygg og profesjonell skolegang for barna? De er vår fremtid. Er det samfunnsøkonomisk å tenke at det er på dette området det skal spares?

Øksnes kommune har allerede flyttet elever fra Sommarøy skole til Myre skole.

Her er det gjort erfaringer vi forutsetter er evaluert. Hvordan ble prosessen? Hva var de økonomiske besparelsene? Hvor smidig var/er overgangen for elevene, foreldrene, pedagogene og lederne? Hvilke andre konsekvenser vil overflytting av elever/nedlegging av skoler få? Vil det medføre en nedgang i stedet for en befolkningsvekst. Vil det skje en fraflytting av overflødig personell og deres familier? Det er ingen selvfølge at ansatte følger elevene. Hvem har ansvaret for en eventuell overflytting, hvordan skal det skje og når skal det skje? Det er mange spørsmål og eventualiteter å ta stilling til, og disse bør avklares i forkant av en beslutning, og ikke etterpå. Hvor gunstig er det å fortsette overflyttingsprosesser før man ser effekten av det som allerede er foretatt?

Vi tenker at det å avvikle en skole med en tidsfrist på 6 måneder er altfor kort tid. Her er det snakk om mennesker som skal ivaretas. Elever og lærere skal være motiverte og mentalt forberedt på å fortsette arbeidet på en annen skole. Bør man ikke forvente at en arbeidsgiver tar hensyn til sine ansatte i omstillingsprosesser?

I den tilsendte økonomiplanen ser vi at det er satt opp et beløp på kr 1 350 000 det første året kr 3 200 000 de neste årene. Det kunne vært interessant å vite på hvilket grunnlag disse tallene fremkommer. Skolebygningen må både forsikres og holdes oppvarmet for å unngå frosne vannrør. Vi tenker også at det må tas høyde for at større klasser vil kunne utløse flere ansatte for elever med ekstra behov. På en fådelt skole som Strengelvåg, vil vi kunne ivareta slike elever på en annen måte enn i store klasser.

Vi sitter igjen med et viktig spørsmål: Har Øksnes kommune råd til å legge ned Strengelvåg skole når alle faktorer er vurdert?

Klubben ved Strengelvåg skole

Trykk for å se kommentarer


FORSIDEN NÅ