Leserinnlegg

Synspunkt | Hvilken rolle spiller flyplassen for oss?

For meg er det helt åpenbart at Vesterålen bør samle seg og bli enige rundt flyplass-spørsmålet, skriver Lena Arntzen.

AV Kronikk
Publisert
Oppdatert:

Det har vært skrevet mye om lufthavnstruktur, storflyplass, Hadselfjordtunnel og meningsutvekslinger rundt flyplass-spørsmål. Vi er ikke helt samkjørte i Vesterålen rundt lufthavnspørsmål, men kanskje vi nærmer oss? Avinor har gjort en ting klinkende klart: Det må være enighet om hva man ønsker.

Jeg skal ikke gi meg ut på ei utredning av lufthavnstrukturen i regionen i denne kronikken, det har jeg verken kompetanse eller lyst til. Det er Avinors jobb, og jeg ser frem til at utredninga deres foreligger høsten 2019.

Jeg skal imidlertid redegjøre for noen av årsakene til at jeg mener det haster å få gjort noe med flyplass-situasjonen vi har i Vesterålen nå. Luftfarten er en bærebjelke for det norske samfunnet. Flyet er bussen og toget vårt dersom vi har behov for å komme oss til Bodø eller Tromsø. Flytransport er langt viktigere for samfunnsutviklingen i Norge enn de fleste andre land, blant annet på grunn av spredt bosetning og lang avstand til våre viktigste eksportmarkeder. All erfaring viser at gode flyforbindelser skaper økt økonomisk vekst.

Pris og rullebane

Ett av de store problemene med Stokmarknes lufthavn er prisene. For å få ned prisene, må vi ha to ting:

Den ene er konkurranse. For å få konkurranse, må vi ha lengre rullebane. Jeg håper derfor at Vesterålen er enige om at dette er et reelt behov. Det er et fint utgangspunkt.

Det andre vi må ha, og som kommer som konsekvens av lengre rullebane, er at vi må kunne ta ned større fly, slik at man får flere passasjerer å fordele kostnadene på.

Folk vil bo nær flyplass

Undersøkelser har vist at lokalisering av flyplasser spiller en rolle når folk velger hvor de skal bosette seg. Skal vi gjøre regionen vår attraktiv trenger vi en flyplass som ligger nærmere enn Evenes, med konkurransedyktige priser. Tall fra NHO Luftfart viser at vi på tross av klimautfordringer flyr mer, ikke mindre. Unge mennesker ønsker seg kort vei ut i verden, og da er dessverre ikke en flexbillett t/r Bodø på nærmere 4.000 kroner per person noe å tilby.

Venner, friluftsliv, arbeid – og flyplass

Møreforskning gjennomførte for en tid tilbake siden en undersøkelse blant innflyttere og tilbakeflyttere i en region. Der kom det frem at 75 prosent av de som deltok i undersøkelsen hevdet at flyplassens eksistens gjorde det mer sannsynlig at de ville bli værende i regionen. I prioritert rekkefølge kom viktigheten av å ha en flyplass i nærheten på en sterk fjerdeplass, etter familie- og vennetilknytning i regionen, friluftsliv og arbeids- og studiemuligheter.

Saken fortsetter under annonsen.

Når vi vet at tilgang på arbeidskraft er ei av regionens største utfordringer, må vi strekke oss langt for å gjøre oss attraktive, eller?

Hålogalandsveien

Gode veier, havner og flyplasser er viktig for bedrifter som produserer varer. Det gjelder ikke minst for å utnytte de store marine ressursene langs kysten. Næringslivet har gang på gang understreket behovet for en nærliggende og større flyplass. Ofte blir Hålogalandsveien et tema når flyplass diskuteres, så jeg vil redegjøre for mitt ståsted først som sist: Det er svært viktig at vi får Hålogalandsveien på plass så snart som mulig. Den er viktig for hele regionen, og ikke minst for næringslivet. Det må ikke være tvil om vårt fokus på dette.

Hadselfjorden

Dersom det skulle bli aktuelt med en større regional felles flyplass for Lofoten og Vesterålen, vil også en tunnel under Hadselfjorden sees i sammenheng. Denne har i seg selv stor verdi fordi den knytter sammen to arbeidsmarkedsregioner. I kombinasjon med regional flyplass vil den bety mye mer.

Vi har allerede rapporter som slår fast at det er samfunnsøkonomisk gevinst i å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen med tunnel.

Reiselivet

Reiselivet i Lofoten og Vesterålen er i vekst, og vi trenger god infrastruktur. Det satses på reiseliv i regionen og i kommunen vår med hoteller og nytt Hurtigrutemuseum. Da er det vel også en selvfølge at vi gjør vårt ytterste for å gjøre oss mest mulig tilgjengelig.

Helt åpenbart

For meg er det helt åpenbart at Vesterålen bør samle seg og bli enige rundt flyplass-spørsmålet. Selv etter at Hålogalandsveien er bygget vil avstanden til Evenes likevel bli for lang. Derfor trenger vi fortsatt flyplass på Skagen, med veldig, veldig lang rullebane.

Lena Arntzen

Hadsel Høyre

Trykk for å se kommentarer