BekymretLeserinnlegg
SYNSPUNKT

Rødts arbeidsmåte og ei konkret sak i formannskapet

AV Innlegg
Publisert
Oppdatert:

Rødt har de over 20 årene vi har hatt plass i kommunestyret, hatt en arbeidsmåte hvor vi i stor grad tar kontakt med personer og organisasjoner som har saker til politiske behandling. Den viktigste grunnen er at vi ønsker å få direkte informasjon i tillegg til saksbehandlinga fra rådmannen.

Beskyldt for å drive saksbehandling

Tilbakemeldinger har vært overveldende positiv. På tross av i hovedsak svært god saksbehandling fra administrasjonen, er det ofte nye og viktige innfallsvinkler som kommer fram gjennom disse kontaktene. Ikke sjelden fører dette til nye forslag til løsninger. Representantene fra Rødt får også en rekke henvendelse fra personer som ønsker å snakke med oss som politikere. Rødt mener forbindelsen mellom befolkninga og politikerne er et svært viktig demokratisk element. Det var også noe vi understreka i valgprogrammet. Vi kommer virkelig til å fortsette med det og oppfordrer alle til å benytte seg av muligheten overfor alle politikere og partier. Direktekontakt med personer sakene gjelder, fører til større forståelse og ofte bedre løsninger.

I store oppslag i media etter siste formannskapsmøte i Sortland blir Rødt ved undertegnede beskyldt for å drive «saksbehandling utafor formannskapet». Høyre/Frp mener dette er «svært alvorlig» og er «sjokkert». Det tas opp hva som er «etisk forsvarlig» og legger opp til å skal styre hva formannskapsmedlemmer skal kunne foreta seg utenom møtene. Dette er et forsøk på å kneble handlingsfriheten til politikerne og svekke båndene mellom befolkninga og politiske avgjørelser. Dersom dette skulle bli resultatet, er det alvorlig.

Det som utløste debatten i formannskapet var et åpen brev til ordføreren fra en part i ei sak som skulle behandles i møtet. Brevet inneholdt blant annet spørsmål rundt min handtering av saka i forkant av møtet. Min første kontakt med saka starta for flere uker siden ved at jeg som formannskapsmedlem fra Rødt, ble kontakta av en annen part i saka. Saka er en relativ komplisert søknad om salg av en landbrukseiendom i et av Sortlands mest landsbruksintensive områder. Når saka kom til behandling og Sp, Ap og Rødt som i mange saker utgjør flertall i formannskapet, ikke støtta rådmannens innstilling til vedtak, ble kontakten med nevnte part tatt opp igjen fra undertegnede. Hensikten var å søke løsning som eventuelt kunne få flertall i formannskapet, få en rask løsning på saka som har gått over lang tid og samtidig var akseptabelt for partene. Det førte til henvendelser fram og tilbake, der det på ett tidspunkt så ut til å være en omforent løsning. Når hovedpartene i saka etter nøyere gjennomgang, likevel ikke kunne akseptere forslaget som hadde mulighet til å få flertall i formannskapet, ble kontakten mellom partene avslutta. Det endelige vedtaket i formannskapet ivaretar etter min mening intensjonen om å sikre landbruksinteressene. I tillegg er det forhåpentligvis tilstrekkelig ivaretakelse av andres interesser.

Saken fortsetter under annonsen.

Når undertegnede sa i formannskapsmøte at det ikke var grunn til å angre på noe i saka, gjaldt det framgangsmåten. Altså det å ha kontakt med partene for å søke omforente løsninger og få avslutta saka. I det åpne brevet til ordfører er en av partene spørrende til deler av denne prosessen. Min tolkning av henvendelsen til ordfører er at det ikke er kritikk til at det tas kontakt mellom politikere og partene i forkant av behandling. Tvert imot var det positiv holdning til å finne mulige løsninger. Det var også direktekontakt mellom parter der ingen av oss politikere var deltaker. Det var full åpenhet og skriftliggjøring av mulig forslag. Høyresw Undertegnede hadde gjennom kontakt med andre politikere som kunne utgjøre et flertall i formannskapet, sjekka ut hva som var mulig å få til. Dette ble formidla til partene. Dersom noen av partene oppfatta dette som trusler, slik Høyre tolka det i formannskapet, er det viktig for meg å beklage. Hensikten var å få fram hva som kunne være mulig å få vedtatt. Det er slik jeg har uttrykt meg. Trusler om at saka var tapt dersom det ikke ble enighet om et bestemt forslag, har jeg verken sagt eller ment.

H/Frp kaller denne framgangsmåten for saksbehandling og det skal være nok til å si «fy, fy». Saksbehandling er pr. definisjon at en ansatt i en administrasjon utreder og forbereder saker fram til et forslag til vedtak. Framgangsmåten i denne aktuelle saka ligner sikkert på måten saksbehandler jobber, men er ikke saksbehandling, om begrepene skulle ha betydning. Den konkrete framgangsmåten jeg som politiker har gjort, står jeg for og vil fortsette med. Rødt imøteser nye henvendelser fra personer utafor de politiske partiene uansett saker. Så skal også jeg legge vekt på å ikke skape ugrunna forhåpninger eller det motsatte når det gjelder det endelige vedtak. Heldigvis er det slik at vi politikere fortsatt har en viss evne til å endre mening også i siste instans.

Christoffer Ellingsen

Rødts formannskapsmedlem i Sortland

Trykk for å se kommentarer