Leder
BLADET VESTERÅLEN MENER:

Merkelig miljøtiltak

– Regjeringa har ikke tatt bekymringene fra flere av kommunene i Nordland til etterretning. Det er her at et forbud virkelig vil merkes, fordi det ganske enkelt ikke finnes alternativ.

AV Leder
Publisert

Regjeringa har lagt fram forslag om å innføre forbud mot dyrking av myr. Det er ikke lagt fram noe forslag om å forby omgraving eller åpning av myr i andre forbindelser, som for eksempel veibygging, tomtebygging eller industrietableringer. Senterpartiets Siv Mossleth sier til Bladet Vesterålen at dersom myrforbudet blir innført, skal noe av det første Senterpartiet gjør dersom partiet kommer i regjering, være å avskaffe forbudet igjen.

Norge må, som alle andre land i verden, kutte kraftig i klimautslippene, skal vi nå klimamålene om å forhindre at temperaturen på jorda stiger over to grader. Det innebærer enorme kutt, som uten tvil vil påvirke samfunnet slik det er idag.

Det er velkjent og godt bevist at nydyrking av myr fører til utslipp av klimagasser, men likevel er det kun bøndenes bruk av myra som skal forbys. Nationen skriver at mens landbruksnæringa har ført register over antall dekar myr som er dyrket opp, så er det ingen som vet hvor mye myr som har gått med til tomte- og industrietableringer, her kan det virke som om landbrukets gode registerordninger nå straffer den samme næringa, kun fordi landbruket er eneste næring som kan vise til ei oversikt over hvor mye myr de har tatt i bruk.

Saken fortsetter under annonsen.

Over hele landet står matjorda under sterkt press. Arealene som er dyrket opp er over det jevne godt drenert, og er foruten store steiner og berg i dagen, og derfor krever det liten innsats for å omgjøre denne jorda til tomter for boliger eller industrietableringer. For bøndene har det frem til nå vært en fattig trøst at myra i det minste kan omgjøres til jordbruksjord. Kommer det et forbud mot dyrking av myr vil presset på god matjord være like stort, men alternativene til å erstatte arealene vil være betraktelig færre, for gårdbrukerne i områder der det aller meste av dyrkamark en gang i tida var myr.

Regjeringa har ikke tatt bekymringene fra flere av kommunene i Nordland til etterretning. Det er her at et forbud virkelig vil merkes, fordi det ganske enkelt ikke finnes alternativ.

Bondelaget og forskere ved Nibio er enige om at dersom regjeringa virkelig mener alvor med sitt ønske om å redusere klimautslippene, så bør all omgraving av myr forbys. Det hevdes også at klimautslippene fra myr omgjort til dyrkamark er mindre enn myr som nyttes til tomter.

Solberg-regjeringa ønsker også at landbruksnæringa skal bygge seg større og robust, og har gjort tilpasninger som gjør at det lønner seg å drive større. Da blir også behovet for arealer for fôrdyrking større. Det går en grense for hvor langt bøndene kan kjøre for å hente fôret heim til gården, og jorda får også bedre pleie dess nærmere den ligger driftssenteret. Bøndene legger ikke skjul på at dersom de ikke får dyrke opp myra et steinkast unna fjøsveggen, så vil det resultere i at fôret må fraktes over lengre avstander. All den tid de fleste lastebiler og traktorer går på diesel står vi da på stedet hvil, når myra fortsatt skal graves om til tomter for boliger og industri. Da kan man lure på hvor den ønskede klimaeffekten blir av.

Trykk for å se kommentarer