Meninger
YTRING:

Å ta hensyn til hverandre er en god løsning

AV Innlegg
Publisert

Sametinget har vært i tett dialog med Sortland kommune for å komme frem til løsninger når det gjelder fortsatt bruk av masseuttaket ved Kringelen.

Den samiske kulturen og språket er sterkt truet i dette området og reindriften er en viktig og unik næring og kulturbærer. Strand er en del av et sammenhengende vinterbeiteområde som er avgjørende for reindriften å ha tilgang til. Dette er bakgrunnen for den innsigelsen som Sametinget fremmet til arealplanen i 2016. Om masseuttaket ved Kringelen skal kunne benyttes må det også iverksettes stopp i driften fra januar til april på grunn av at det er vinterbeite for reindrifta i området. Sametinget har i 2014 hatt innsigelser til byplanen for boligbygging i samme område med bakgrunn i samme årsak.

Sametingets kuvending på Kringelen

Det har på 18 år skjedd en god del ting i sameretten og samepolitikken. Det innebærer at samene, gjennom blant annet utvikling av det folkevalgte organet Sametinget, er styrket i våre muligheter til å sikre at vi kan utvikle vår kultur og sikre våre interesser og rettigheter.

Det håper jeg at SV-politiker Oddmund Enoksen, som skriver om hans syn på Sametinget og reindrifta i ett leserinnlegg, anser som et viktig prinsipp i et representativt demokrati. I 2009 kom det en ny plan- og bygningslov der Sametinget har innsigelsesmyndighet i spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse. Det betyr at Sametinget som folkevalgt organ i slik arealplanarbeid skal ivareta spørsmål som er av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse.

Saken fortsetter under annonsen.

Det følger av lovens forarbeider at vurderingen av hva som kan være av slik ”vesentlig betydning” er opp til Sametinget å skjønnsmessig vurdere. Det er selvsagt riktig at Fylkesmannen også har innsigelsesmyndighet i reindriftssaker, men som det heter i lovmerknaden: ”Dersom Sametinget og Fylkesmannen vurderer spørsmålet om innsigelse ulikt, vil ikke dette ha noen betydning for om innsigelse kan fremmes”.

Spørsmålet omkring samfunnsmessig arealplanlegging er vel å finne de beste løsninger for felleskapet og for samfunnsutviklingen. Det omfatter også å ivareta reindrift i ett område. Reindrifta er en unik næring som produserer blant det aller sunneste kjøttet vi har. Det er ei næring vi skal ivareta fordi den også har en sånn sentral rolle i å videreføre urfolkskultur og språk. I tillegg kan næringen tilby å skape merverdi fordi den kan gi opplevelser og den holder vedlike menneskers forhold til naturen og omgivelsene gjennom den egenartede driftsformen.

Det er en vinn-vinn situasjon og greie å legge tilrette for utvikling av reindrifta i ett område i tillegg til annen næringsvirksomhet. Det kunne kanskje også skjedd uten videre byråkratisering ved å akseptere at drift i masseuttaket ikke kan foregå i den tiden da rein er på vinterbeite i området.

Silje Karine Muotka

sametingsråd