Hadsel sykehjemHadsel

Vil bygge døgnbemannet på Ekren

HADSEL: Flertallsgruppa i Hadsel vil bygge 20 døgnbemannede omsorgsboliger for demenssyke på Ekren. Ønsket er å komme i gang neste år.

AV Tor Johannes Jensen
Publisert
Oppdatert:

Det går fram av Ap, Sp og SV sitt forslag til endringer i omsorgsplanen for Hadsel. Forslaget ble lagt fram i hovedutvalg for helse og omsorg tirsdag.

Her viser de tre partiene til at ett av de viktigste områdene i planen er omsorgstilbudet til folk som er kommet så langt i demenssykdom at de ikke lenger kan bo heime eller i vanlig omsorgsbolig. Det faglige rådet er at de skal få døgnbemannede små og oversiktlige bosenter med lett adkomst til trygge utearealer.

20 demens-boliger på Ekren

Da vil flertallsgruppa ruste opp demensomsorgen med et særlig tilrettelagt og tilpasset tilbud på Ekren, med døgnbemannet omsorg.

Forslaget er å bygge inntil 20 døgnbemannede omsorgsboliger for denne gruppa av demenssyke.

Flertallet vil starte forprosjekteringa neste år og sette spaden i jorda høsten 2019.

Demens-kompetanse

– Boligene skal samtidig tilpasses andre grupper som også har behov for døgnbemannet botilbud. Grunnbemanningen skal tilpasses og dimensjoneres beboernes omsorgsbehov. Bemanningen ved boligene skal ha særlig kompetanse innen demensomsorg, heter det i forslaget.

Når tilbudet er på plass vil man tildele deler av dagens sykehjemsplasser på skjermet avdeling til andre som ikke trenger skjerming.

God plass og fleksibelt

– Til grunn for at Ekren vurderes som mest egnet lokasjon, legges avgjørende vekt arealets størrelse, mulighet for fleksibel og trinnvis utbygging i et langsikt-perspektiv, samt gode uteområder for etablering av sansehager og øvrig bruk av omgivelsene, heter det fra flertallsgruppa.

De mener byggekostnadene ikke vil bli uforholdsmessig høye og viser til at området allerede er regulert, og at man i noen grad kan gjenbruke forarbeidet som ble gjort da man planla 28 boliger for demenssyke på området for seks år siden.

Base på Riarhaugen

Når de nye demensboligene står ferdig, vil flertallet nedgradere omsorgsboligene på Riarhaugen tilbake til alminnelige omsorgsboliger uten døgnbemanning.

Saken fortsetter under annonsen.

– Ekren blir derfor eneste lokasjon på Melbusiden med døgnbemanning. Det legges opp til at hjemmetjenesten sone Melbu fremdeles kan ha sin administrasjon på Riarhaugen, skriver de i forslaget de la fram tirsdag.

Framskynde

Økonomiplanen for Hadsel har satt av 60 millioner kroner til investering i omsorgsbygg på Melbusida i 2021. Nå vil man budsjettregulere for å framskynde bygginga.

Oppdrettspenger

Forslaget vil sette Hadsel Eiendom KF til å ta seg av utbygginga og finansiere det med pengene man venter å få fra havbruksfondet.

– Det forutsettes samme finansieringsmodell som for utbyggingen av heldøgns bemannede omsorgsboliger på Stokmarknes. Driftskostnader for dette ligger inne i budsjettet, heter det.

Psykiatrisk samarbeid

Ellers foreslår man å gå til nabokommunene for å se om man kan samarbeide om et felles regionalt tilbud for brukere med tunge psykiatriske sykdommer, fordi man mener de faller mellom to stoler i dag.

Dette er omsorgsboliger

Forslaget definerer omsorgsboliger som boliger for personer som trenger en tilpasset bolig for å klare seg, enten på grunn av demenssykdom eller annen sykdom. De skal være store nok til at man kan ha egen husholdning og privatliv, samtidig som det skal finnes fellesarealer. Omsorgsboliger med heldøgns bemanning skal gi tilpasset tilbud, der den enkelte kan velge å være med på fellesaktiviteter eller holde seg mer privat.

Er i gang

I forslaget viser flertallet også til at Stokmarknes sykehjem holder på å få skiftet ut alle vinduene, har fått finansiert nye kjøkken i begge etasjer, dagaktivitetsarealer, ventilasjon brannberedskap og overrisling. Dessuten kommer det også felles nødstrøm med de heldøgnsbemannede omsorgsboligene som er under bygging.

I avsnittet om Riarhaugen legger flertallet til at kommunen allerede har fått finansiert oppgradering gjennom Husbanken. Her skal det tas fellesarealer, kjøkken og spiserom, ventilasjon, brannsikring med overrislingsanlegg, og bygges sansehage. Den gamle el-kjelen skal skiftes ut med jordvarme.

For Innlandet omsorgssenter peker flertallet på at det blir rehabilitering i år, med oppgradering av bad, fellesareal, brannberedskap/overrisling, kjøkken og stue. Ventilasjon. Dessuten blir det flere varmepumper. Det er også delfinansiert av Husbanken.

Også uteanleggene skal oppgraderes, og det skal bygges sansehage.